Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa

Materiał informacyjny Gminy Gniewkowo

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 16 czerwca 2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Działkowców – Kwiatowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie nr IX/57/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulic Działkowców – Kwiatowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 czerwca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowieo godzinie 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gniewkowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie w zakładce komunikaty.

W przypadku utrzymania się stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z tym ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna zostanie zorganizowana z zachowaniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz zaleceń służb sanitarnych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa Gmina Gniewkowo, której siedziba mieści się przy ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo e-mail: [email protected], tel. 52 3543008. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie gniewkowo.bipgmina.pl w zakładce RODO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 stycznia 11.

Dodaj ogłoszenie