Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa

Materiał informacyjny Gminy Gniewkowo

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 16 czerwca 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Wielowieś, Bąbolin, Ostrowo, Wierzbiczany i Gąski, gmina Gniewkowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewkowie uchwały nr XXXVIII/260/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Wielowieś, Bąbolin, Ostrowo, Wierzbiczany i Gąski, gmina Gniewkowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo w terminie do dnia 9 lipca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa Gmina Gniewkowo, której siedziba mieści się przy ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo e-mail: [email protected], tel. 52 3543008. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie gniewkowo.bipgmina.pl w zakładce RODO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 stycznia 11.

Dodaj ogłoszenie