W dobie zagrożenia koronawirusem prezydent Inowrocławia nie widzi możliwości przeprowadzenia w mieście wyborów prezydenckich

Dominik Fijałkowski
Dominik Fijałkowski
Prezydent zaznaczył, że kierownicy inowrocławskich placówek wycofują się z organizowania lokali wyborczych
Prezydent zaznaczył, że kierownicy inowrocławskich placówek wycofują się z organizowania lokali wyborczych Dominik Fijałkowski
Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia przesłał obszerne stanowisko do Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Napisał, że w sytuacji zagrożenia koronawirusem nie widzi możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenckich na terenie Inowrocławia.

Poniżej pełna treść wystąpienia prezydenta Inowrocławia do szefa PKW.

"Informuję Pana Przewodniczącego, że wobec narastania epidemii wirusa SARS-CoV-19, kierując się troską o zdrowie i życie mieszkańców Inowrocławia oraz osób zaangażowanych w przygotowanie procesu wyborczego w mieście, nie widzę dalszej możliwości przygotowywania na terenie miasta Inowrocławia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie czynności zastrzeżonych dla organu wykonawczego gminy.

Pragnę zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego na następujące argumenty przemawiające za moją decyzją.

1. W ostatnim czasie napływają do mnie liczne sygnały od kierowników placówek, którzy wycofują się z przygotowania lokali wyborczych na potrzeby zarządzonych wyborów Prezydenta RP. Wynika to zarówno z obawy o zdrowie i życie pracowników, którzy lokal muszą urządzić, otworzyć i zamknąć, a w trakcie głosowania opiekować się budynkiem, jak również z troski o zdrowie i życie zwykłych jego użytkowników. Proszę bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż lokale najczęściej usytuowane są w przedszkolach, szkołach i bibliotekach. Na dzień dzisiejszy nie wiem, kiedy dzieci wrócą do szkół i przedszkoli i czy w maju odbędą się np. egzaminy maturalne? Spotykam się natomiast, co jest zrozumiałe, z licznymi głosami rodziców, nauczycieli i kierowników placówek oświatowych, którzy nie wyobrażają sobie, aby ich podopieczni wrócili do zajęć 11 maja br. w placówkach, w których niespełna kilka godzin wcześniej głosowało kilka tysięcy wyborców!

2. W obliczu rezygnacji z udostępniania prawie wszystkich lokali na potrzeby wyborów nie jestem w stanie zapewnić ich zastępczych lokalizacji. Przede wszystkim dlatego, iż nie ma ich fizycznie w mieście. Ponadto, nie widzę podstaw do narażania na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia kolejnych dysponentów „zastępczych lokali wyborczych”. Nie mam również żadnego narzędzia prawnego, jakim mógłbym zmusić osoby do uczestnictwa w przygotowaniu takich lokali, a następnie ich otwarciu i dozorowaniu w trakcie trwania wyborów w dniu 10 maja 2020 r. W tej sytuacji informuję Pana Przewodniczącego, że nie podpiszę się również pod obwieszczeniem wskazującym numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w Inowrocławiu.

3. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnych wytycznych, które określałyby sposób

i warunki zabezpieczenia ludzi (głosujących i organizujących wybory) przed skutkami wysoce zaraźliwego wirusa SARS-CoV-19. Jako osoba, która odpowiada za infrastrukturę wyborczą na terenie miasta (lokale wyborcze, wyposażenie ich w kabiny, urny oraz inne materiały niezbędne do głosowania) nie godzę się na narażanie tysięcy osób biorących udział w procesie wyborczym bez odpowiednich środków zabezpieczających.

4. Nie wyobrażam sobie, jako Prezydent Miasta Inowrocławia, organizacji za pomocą kierowanego przeze mnie urzędu, pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych. Pragnę wskazać Panu Przewodniczącemu, iż ukonstytuowanie obwodowych komisji wyborczych wymaga zebrania ich całego składu, czyli od 5 do 11 osób, w jednym miejscu. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego poprzedzony jest szkoleniem organizowanym przez urzędnika wyborczego, który tłumaczy w jaki sposób należy dokonać wyboru, a następnie przekazuje projekty i odbiera od wszystkich członków komisji uchwały, które wcześniej cała komisja podjęła. Na tym etapie przy blisko 500 osobach w komisjach wymagany jest aktywny udział nie tylko urzędników wyborczych, ale również pracowników Urzędu Miasta, na co nie wyrażam zgody. Dodam również, że stale rośnie liczba pracowników Urzędu korzystających z przysługujących im uprawnień

w zakresie opieki nad dziećmi w czasie trwania epidemii. Szacuję, że obecnie jest to 20 % składu osobowego Urzędu i w najbliższym czasie liczba ta nie zmaleje. Proszę o wzięcie tego argumentu pod uwagę, ponieważ to urzędnicy samorządowi w znacznej mierze organizują proces wyborczy na najniższym jego szczeblu – w obwodowych komisjach wyborczych.

5. Kolejną kwestią, na którą zwracam uwagę, są szkolenia składów obwodowych komisji wyborczych. Obecnie nie można sprawnie przeprowadzić procesu wyborczego bez gruntownego przeszkolenia członków komisji. Dotychczas w Inowrocławiu (podobnie jak w każdym innym większym ośrodku miejskim) szkolenia przeprowadzane były w grupach około 400-osobowych w Teatrze Miejskim i trwały kilka godzin. Obecnie wprowadzone restrykcje wykluczają taki scenariusz. Pomijając niemożność zachowania odpowiednich odległości od siebie (uczestnicy siedzą w fotelach na widowni), kumulacja takiej liczby osób w jednym miejscu może być w swoich skutkach po prostu tragiczna. Duża liczebność grup wynika z organizacji kalendarza wyborczego, możliwości fizycznego przeszkolenia osób przez pracowników Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i urzędników wyborczych. Nie rozwijając dalej tematu pragnę wyraźnie wskazać, iż nie godzę się na to, aby

w jednostkach na terenie zarządzanego przeze mnie miasta organizować w czasie epidemii kilkusetosobowe szkolenia.

6. Mając na uwadze przytoczone argumenty nie będę również w stanie zawrzeć umów na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych. Uważam, że zawarcie takich umów z osobami, które wejdą do lokalu wyborczego, aby pomóc w noc wyborczą komisji przygotować protokół z wynikami wyborów może, w obliczu szalejącej epidemii, narazić je na zakażenie, a w następstwie tego na utratę zdrowia i życia. Na marginesie jedynie wskażę, że nie ma obecnie wystarczającej liczby osób deklarujących chęć wykonania tych czynności. Nieliczni, którzy zgłosili się na początku marca br., wycofują obecnie swoje kandydatury.

7. Zaplanowane na 7 kwietnia br. szkolenie organizowane przed Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, w którym wziąć mieli udział koordynatorzy informatyczni powołani do przeprowadzenia wyborów w dniu 10 maja 2020 r. zostało już bezterminowo odwołane. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że organizacja wyborów w pierwotnie zakładanym terminie jest dzisiaj niemożliwa nawet z punktu widzenia aparatu wyborczego.

8. Wpłynęły do mnie oświadczenia osób, które powołane zostały do miejskiego zespołu zajmującego się informatyką wyborczą. Każdy z pracowników powołanych do pełnienia tej funkcji zwrócił się do mnie o zwolnienie go z pełnienia obowiązków w obliczu postępującej epidemii. Nadmienię, że praca w tym zespole oznacza kontakt z wieloma osobami, począwszy od obowiązkowych szkoleń każdego z operatorów w komisjach obwodowych, skończywszy na obsłudze systemu informatycznego na poziomie gminy w noc wyborczą przy aktywnym udziale przewodniczącego każdej obwodowej komisji wyborczej.

9. Sprawne przeprowadzenie akcji wyborczej wymaga spotkań, na których ustala się kwestie organizacyjne (jak godziny rozpoczęcia pracy komisji w dniu głosowania, procedury dostarczenia kart i pozostałych materiałów wyborczych do komisji, procedury obsługi komisji w dniu głosowania i dostarczania protokołów do Urzędu, kwestie związane

z kontaktem z służbami Urzędu w trakcie wyjaśniania spraw spornych z wyborcami, sprawy związane ze zdawaniem do depozytu urzędnika wyborczego materiałów z wyborów, sprawy środków łączności dla członków komisji, sprzętu komputerowego, przekazanie szeregu dokumentów służących do organizacji pracy komisji: protokołów, nakładek na spisy wyborców, arkuszy pomocniczych, materiałów biurowych). Każda gmina ma swoją specyfikę spraw organizacyjnych, nie da się ich ujednolicić. Obecnie, w obliczu zwiększającej się liczby zachorowań, nie mam możliwości, aby tego typu działania przeprowadzić. Obecna sytuacja odebrała mi możliwości sprawnej organizacji wyborów

w mieście, czyniąc je niemożliwymi do przeprowadzenia również z technicznego punktu widzenia.

10. Pracownicy Urzędu nie będą uczestniczyli w czynnościach związanych z obsługą liczenia przez każdą obwodową komisję wyborczą przekazanych kart do głosowania. To kolejny etap procesu wyborczego, organizowanego w Urzędzie, w którym uczestniczy znaczna liczba członków komisji i pracowników Urzędu. W świetle obowiązujących przepisów przed przekazaniem kart obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, karty są liczone, sprawdzane jest ich wykonanie i ewentualne usterki. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej czynności te wykonuje kilka osób z każdej komisji razem! Dotychczas, w praktyce Urzędu, było to kilkaset osób w jednym czasie i jednym miejscu, ponieważ po weryfikacji przez komisje karty składane są do jednego depozytu urzędnika wyborczego, znajdującego się w budynku Urzędu. Nie jestem w stanie zorganizować dla kilkuset członków obwodowych komisji wyborczych pracy tak, aby w obliczu epidemii była dla nich bezpieczna.

11. Nie mam możliwości prawidłowej organizacji w Urzędzie obsługi wyborów w noc wyborczą z 10 na 11 maja br. Pragnę zwrócić uwagę, że obowiązujące przepisy prawa wyborczego przewidują pewien model przekazywania protokołów pomiędzy uczestnikami procesu wyborczego. Na etapie pierwszym protokoły przekazywane są od przewodniczących (zastępców przewodniczących) obwodowych komisji wyborczych do tzw. rejonowych punktów odbiorów protokołów. Te z kolei zorganizowane są w urzędach miast i gmin. Pełnomocnikami Okręgowych Komisji Wyborczych, którzy przyjmują protokoły od komisji obwodowych są pracownicy urzędów, którzy zajmują się problematyką wyborczą od lat. Pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia odmawiają wykonywania funkcji pełnomocników w nadchodzących wyborach. Nie mam prawnego środka, aby w obliczu epidemii narazić ich na utratę życia lub zdrowia poprzez kontakty z dziesiątkami osób przywożącymi protokoły w noc wyborczą.

12. Z powodów o których mowa powyżej nie zaangażuję również lokalnych przewoźników do transportu członków komisji do rejonowych punktów odbioru protokołów. Nie wyobrażam sobie zlecenia transportu dziesiątek osób z komisji do Urzędu kilkoma pojazdami, jak miało to miejsce dotychczas.

Szanowny Panie Przewodniczący,
przedstawione powyżej praktyczne przykłady czynności jakie należy wykonać aby prawidłowo zorganizować w mieście wybory wskazują, że nie da się ich zrealizować bez aktywnego udziału jednostek samorządu terytorialnego. Art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi, że obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych oraz organizację i przeprowadzenie wyborów na terenie gminy zapewnia odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy obwodowych komisji wyborczych musi być przede wszystkim bezpieczne. W obecnej sytuacji epidemiologicznej bezpiecznych warunków organizacji wyborów nie ma. Obowiązuje stan epidemii, wprowadzane są liczne ograniczenia, w tym zgromadzeń.

Przypuszczam, że w nieodległej przyszłości mogą pojawić się analizy prawne wskazujące na organy gmin jako podmioty odpowiedzialne za zakażenia w trakcie organizacji akcji wyborczej. To wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, realizując wspomniany już art. 156 Kodeksu wyborczego, zawierać będą umowy o organizację prac przy wyborach z osobami, które opiekować się będą lokalami w trakcie głosowania czy też zajmą się informatyką wyborczą w komisji. Nietrudno mi w związku z tym wyobrazić sobie sytuacje, kiedy można będzie pociągać do odpowiedzialności prawnej osoby, które z ramienia gmin zawierały umowy o organizację wyborów z osobami, które zaraziły wirusem SARS-CoV-19.

Jako gospodarz blisko 70-tysięcznego miasta, odpowiedzialny jestem za życie i zdrowie jego mieszkańców. Zdecydowanie sprzeciwiam się organizacji wyborów w czasie epidemii i informuję Pana Przewodniczącego, że nie widzę możliwości ich dalszej realizacji w Inowrocławiu, z powodów które wskazałem powyżej".

Czytaj także

Rząd znosi kolejne ograniczenia.

Wideo

Materiał oryginalny: W dobie zagrożenia koronawirusem prezydent Inowrocławia nie widzi możliwości przeprowadzenia w mieście wyborów prezydenckich - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3