Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Materiał informacyjny Gminy Złotniki Kujawskie

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rucewie.
Położenie nieruchomości: Rucewo
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej: BY1I/00035169/0
Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów: działka nr 79/31
Powierzchnia działki: 0,1861 ha
Opis nieruchomości: działka niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotniki Kujawskie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie nr XXIV/162/2012 z dnia 22 listopada 2012r. działka ewidencyjna nr 79/31 położona jest w strefie funkcjonalnej D rolniczo-osadniczej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 52.480,00 zł., wysokość wadium: 5.200,00 zł.
Z uwagi na nieznany cel przeznaczenia zakupu działki, do sprzedaży zostanie doliczony odpowiedni podatek vat, wynikający z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.
Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Rucewie odbędzie się w dniu 27 maja 2021r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 pokój nr 24.
Wadium należy wpłacić do 20 maja 2021r.
Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich ul. Powstańców Wielkopolskich 6 oraz na stronie internetowej BIP tut. urzędu.

Dodaj ogłoszenie